1. Definities:

1.1 "Xdoos.nl": de onderneming met de handelsnaam Xdoos.nl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 72478810.

1.2 "Orderbevestiging": de orderbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.

1.3 "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Xdoos.nl door of via Xdoos.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

1.4 "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.


2. Toepasselijkheid:

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Xdoos.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Xdoos.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


3. Aanbiedingen/overeenkomsten:

3.1 Alle prijzen en aanbiedingen op de website van Xdoos.nl zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging heeft ontvangen. Indien Xdoos.nl de aankoopprijs van het Product dient te verhogen op grond van (wettelijke) voorschriften, dan zal Xdoos.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk of per e-mail aan Xdoos.nl mede te delen.

3.2 De overeenkomst tussen Xdoos.nl en u komt tot stand op het moment nadat u:

a. een bestelling heeft gedaan per e-mail óf via het contactformulier op onze site, gericht aan Xdoos.nl door het volledig opgeven van uw bestelling; 

b. na controle door Xdoos.nl van uw bestelling op de juistheid van de daarin vermelde gegevens en nadat Xdoos.nl uw bestelling heeft geaccepteerd.

3.3 Nadat Xdoos.nl uw bestelling heeft geaccepteerd ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Dit bericht bevat de volgende informatie: - een omschrijving van het Product dat door u gekocht is; - de prijs van het product; - de verzend- en administratiekosten; - eventuele andere kosten; - uw naam en afleveradres; - het ordernummer van de overeenkomst; - de wijze van verzenden; - de wijze van betalen.

3.4 De administratie van Xdoos.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Xdoos.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Xdoos.nl verrichte leveringen.

3.5 Xdoos.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Xdoos.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.


4. Prijzen en betalingen:

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voordat Xdoos.nl tot verzenden overgaat, of u dient het product af te halen (op afspraak) en dan gepast contant te voldoen of alvorens af te halen over te maken via een bankoverschrijving.

4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Xdoos.nl.


5. Levertijd:

5.1 De leveringstermijn van het Product of Dienst bedraagt maximaal tien (10) werkdagen binnen Nederland, en maximaal veertien (14) werkdagen voor Europa, of zoveel dagen als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Xdoos.nl. Deze termijn gaat in op het moment dat Xdoos.nl uw betaling heeft ontvangen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook door Xdoos.nl overschreden wordt, dan zal Xdoos.nl u hiervan direct in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Xdoos.nl te ontbinden. U dient dit per brief of e-mail aan Xdoos.nl te melden.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke door u op grond van een overschrijding van de levertijd wordt ontbonden, zal Xdoos.nl, na ontvangst van uw brief of e-mail, binnen tien (10) werkdagen aan u terugbetalen.


6. Eigendomsvoorbehoud:

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Xdoos.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.


7. Recht op retour:

7.1 Nadat u het door u bestelde NIEUWE Product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende overeenkomst met Xdoos.nl te ontbinden, enkel indien er sprake is van een in gebreke stelling van Xdoos.nl en dit door u aan te tonen is.

7.2 Xdoos.nl behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren:

a. wanneer het vermoeden bestaat dat het Product verkeerd is gebruikt, of;

b. wanneer het Product is beschadigd, anders dan door schuld van Xdoos.nl.

7.3 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Xdoos.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Xdoos.nl u hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. Xdoos.nl heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden.


8. Garantie:

8.1 Op de door Xdoos.nl geleverde NIEUWE Producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Xdoos.nl ziet erop toe dat het Product bij u afgeleverd wordt conform de richtlijnen die fabrikanten opnemen in hun garantiebepalingen. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

8.2 Op 2e hands Producten wordt de garantie door Xdoos.nl zelf bepaald en kan door u opgevraagd worden en niet op alle 2e hands Producten wordt garantie gegeven.

8.3 Xdoos.nl staat garant voor eventuele schade toegebracht door Xdoos.nl, uitgesloten Producten die bij Xdoos.nl ter reparatie aangeboden worden; daar deze namelijk reeds al als defect of deels defect aangeboden worden. Deze garantiebepaling geschiedt volgens de richtlijnen die Xdoos.nl zelf bepaalt en kan door u opgevraagd worden.


9. Klachten:

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door Xdoos.nl serieus in behandeling worden genomen.

9.2 Xdoos.nl zal binnen 14 dagen de klacht proberen op te lossen. Xdoos.nl zal u hierover per brief of e-mail informeren.


10. Bestellingen/communicatie:

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Xdoos.nl, dan wel tussen Xdoos.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Xdoos.nl, is Xdoos.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Xdoos.nl.


11. Persoonsgegevens:

11.1 Xdoos.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.

11.2 Indien u Xdoos.nl toestemming heeft gegeven zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe Producten bij of aanbiedingen van Xdoos.nl.

11.3 Uw gegevens worden NIET aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit geëist wordt door een wettelijke maatregel.


12. Verzending:

12.1 Brievenbuspakjes. Xdoos.nl is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte brievenbuspostpakjes.

12.2 Aanvullende Diensten PostNL. - Handtekening voor ontvangst [zending blijft voor risico van de koper] - Verhoogde aansprakelijkheid tot max. € 500,00 per zending, PostNL is volledig aansprakelijk voor uw pakket.

12.3 Indien uw pakket retour wordt gezonden door PostNL vanwege foutieve adresgegevens of weigering, worden de kosten die PostNL aan Xdoos.nl doorberekend bij de koper in rekening gebracht. Ook zullen de pakketkosten voor opnieuw verzenden van uw bestelling in rekening worden gebracht.


13. Diversen:

13.1 Indien u aan Xdoos.nl schriftelijk of per e-mail opgave doet van een adres, is Xdoos.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Xdoos.nl schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Xdoos.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Xdoos.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Xdoos.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Xdoos.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

13.4 Xdoos.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13.5 Xdoos.nl is gerechtigd om onderzoekskosten in rekening te brengen voor aangeboden reparaties die niet meer te repareren zijn en deze kosten bedragen € 10,00 per aangeboden reparatie, tenzij van tevoren anders aangeven door Xdoos.nl.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Copyright © 2018 Xdoos.nl || KvK 72478810